Přehled nejúčinnějších operací realizovaných dezinformačním odborem čs. rozvědky v letech 1986–1988

Mezi poslední dochované dokumenty o spolupráci československé rozvědky (I. S‑SNB) a Hlavní správy rozvědky Výboru státní bezpečnosti (VSB) Svazu sovětských socialistických republik (I. HS‑KGB SSSR) při agenturně‑operativní činnosti a produkci aktivních či vlivových opatření patří tři dokumenty z února 1988 a 1989 určené buď přímo nejvyššímu představiteli zastoupení sovětské rozvědky v ČSSR, kterým byl genmjr. Valentin Borisovič Lvov (poslední vedoucí představitel zastoupení I. HS‑KGB při I. S‑SNB v Praze.), anebo informačnímu úseku čs. rozvědky jako podklad pro zpracování přehledu pro „sovětské přátele“. Ve své studii Za mír a socialismus až do trpkého konce II. Dokumenty o spolupráci československé a sovětské rozvědky v letech 1987–1989 ve sborníku Securitas Imperii publikoval historik Pavel Žáček. Se souhlasem autora publikujeme ten nejdůležitější - přehled operací 36. odboru (odbor aktivních  a vlivových opatření (AO), které čs. rozvědka v (dez)informační válce v letech 1986 - 1988 prováděla a vyhodnotila je  jako "velmi účinné".


1989, 22. února – Praha. Přehled nejúčinnějších aktivních opatření realizovaných 36. odborem, postoupený 10. odboru Hlavní správy rozvědky SNB v letech 1986–1988, čj. A-00191/36-89​

[…][1]

Náčelník 10. odboru
plk. Karel ŠENER[2]

Věc: Přehled nejúčinnějších AO za roky 1986, [19]87, [19]88 – zaslání

Na základě vyžádání 10. odboru (s. Šener) zasíláme v příloze přehled nejúčinnějších aktivních opatření za roky 1986, 1987, 1988, hodnocených jako V[ELMI]Ú [ČINNÉ].
Materiál zasíláme k Vašemu dalšímu využití.

Náčelník odboru 36 […][3]
mjr. Jaroslav PÁNÍK

Zdroj: ABS, f. I. správa SNB – nesvazková agenda, ISF 474, sl. 5. Věc: Přehled nejúčinnějších AO za roky 1986, [19]87, [19]88 – zaslání, 22. 2. 1989. Originál, strojopis, 1 strana.

Přehled nejúčinnějších aktivních opatření realizovaných 36. odborem Hlavní správy rozvědky SNB v letech 1986–1988​

Operace SEPIE – odhalování US agresivní politiky (zejména v Latinské Americe); prosazování mírových návrhů SSSR a zemí soc. společenství

AO LIUS 2
Cíl
: odsouzení US agrese v Libyi a její hrozby v Nikaragui.
Provedené: vystoupení styku LA rezidentury na shromáždění polit[ických] stran.
Ohlasy: pozitivní reakce v místním tisku a vyprovokovaná následná manifestace.

AO REIK
Cíl
: diskreditace stanovisek USA v souvislosti s jednáním Gorbačov – Reagan v Reykjavíku.
Provedené: šíření tezí (požadavek přátel) v Z[ÁPADNÍ]E[VROPĚ] přes novináře a polit. styky formou článků, vystoupení a v rozhovorech.
Ohlasy: pozitivní dopad.

AO MEN
Cíl
: odsouzení rasové diskriminace černochů a obyvatel LA původu v USA.
Provedené: formou brožury v LA s využitím materiálu přátel.
Ohlasy: uvedení publikace na universitě za účasti 1 500 osob, následná diskuse; široká distribuce v LA, ohlasy v HSP, dopisy čtenářů; vysoce oceněno přáteli.

AO DEFENSA 2
Cíl
: diskreditace US vojenské strategie „hvězdné války“.
Provedené: formou brožury v LA.
Ohlasy: v tisku, oceněno jako dobrý podkladový materiál pro novináře a politické činitele, děkovný dopis senátora.

AO FORO 6
Cíl
: působit na realistické židovské kruhy v Evropě a USA v zájmu prosazování rozvoje procesu odzbrojení a spolupráce v duchu iniciativ zemí soc. společenství (Jakešův plán).
Provedené: přes agenturu X. S-SNB uplatněny naše teze v průběhu dvou mezinárodních akcí židovských organizací a rozšíření textu vystoupení mezi účastníky. Prosazen návrh ustavit skupinu „Židé za mír a odzbrojení“ a zpracováno do televizního šotu.
Ohlasy: ustanovení skupiny akceptováno několika předními funkcionáři Evropského židovského kongresu. Televizní šot převzat US televizní společností CNN. Zaznamenán zájem ZÚ USA o výsledek AO. Na výsledek ostře reagovala sionistická mezinárodní rada Židů z Československa sídlící v Londýně.

AO DRAFT 7
Cíl
: prosazovat koncepci budování pásem bez zbraní v návaznosti na myšlenku vytváření pásma důvěry a spolupráce na linii dotyku států V[ARŠAVSKÉ] S[MLOUVY] a NATO.
Provedené: formou využití zahr[aničního] vysílání čs. rozhlasu, televize a vydáním brožury v Belgii distribuované v západní Evropě a USA.
Ohlasy: televizní šot převzala americká, čínská, japonská a jugoslávská televize. Na zaslání brožury kladně písemně reagoval ředitel kalifornské univerzity, belgický poslanec a vysoký francouzský funkcionář. I z jiných pramenů brožura označena za přijatelnou pro západní čtenáře.

AO KONTRAKT
Cíl
: diskreditovat USA zveřejněním US pokusu vytvořit tajný fond pro financování nikaragujských kontrarevolucionářů iniciováním ilegálního prodeje zbraní do Venezuely.
Provedené:  formou interpelace ministra obrany prostřednictvím TS; zveřejněním v HSP v dané zemi a iniciováním dopisu venez[uelských] poslanců US kongresu.
Ohlasy: reakce ministra nár[odní] obrany a dalších politiků zveřejněná v tisku; zveřejněno prohlášení US diplomata; komentáře v HSP; oceněno přáteli.

Operace KOMETA – diskreditace aktivity nepřátelských speciálních služeb (zejména CIA, BND).

AO RETUŠ 2
Cíl
: diskreditace bývalého kádrového příslušníka I. správy SNB (ŠTURMA); pokus o vyprovokování spec [iálních] služeb prostřednictvím Rádia Svobodná evropa (RSE) k reakci.
Provedené: formou 4 telefonátů do RSE a zveřejněním pátrání v čs. televizi.
Ohlasy: přímé ohlasy nezískány, ale podle prověřených poznatků informace z přímého telef[onického] spojení do RSE jsou předávány US vedení RSE, které je postupuje spec. službám USA a NSR.

AO UDAR 3
Cíl
: diskreditace rozvědné činnosti CIA v ADLR.
Provedené: formou falsprohlášení a falsdopisů navazujících na prohlášení.
Ohlasy: akce vyvolala rozruch v dipl[omatickém]sboru v Alžíru, u mnoha diplomatů posílila pocit opatrnosti ve styku se ZÚ USA; snížila rozvědnou činnost CIA v zemi a vyprovokovala US rezidenta k reakci.

Operace INFEKCE – proti ideodiverzním centrům a problematika rozporů uvnitř nepřátelské emigrace.

AO VATE
Cíl
: eliminovat tlak delegací záp[adních] států vůči ZSS v otázkách porušování LP (zejm. diskriminační národnostní politika prováděná Rakouskem).
Provedené: formou využití petice slovinské menšiny k informaci o situaci české menšiny v Rakousku; iniciován protestní pochod české a slov[inské] menšiny; leták na podporu nár[odnostních] menšin v Rakousku (pro delegace V[ídeňské]N[ásledné] S[chůzky]), vyslání delegace nár. menšin k zástupcům USA na VNS.
Ohlasy: důsledkem AO bylo jednání rakouských představitelů s menšinami o zlepšení některých podmínek života.

AO RAND 2
Cíl
: vyvolání rozporů mezi pracovníky čas[opisu] Svědectví a narušení jeho vazeb do ČSSR.
Provedené: formou článku v čas. Signál a agenturně operativní kombinací.
Ohlasy: dopadem akce byl odchod Tigridova spolupracovníka z redakce a urč[ité] výhrady ke stylu práce Tigrida. Vyprovokována reakce vedoucí tisk[ové] agentury AFP v Praze.

AO BRESTO
Cíl
: diskreditace biskupa pro slovenskou emigraci v zahraničí HRUŠOVSKÉHO a vyostření sporu při výběru předsedy S[VĚTOVÉHO]K[ONGRESU]S[LOVÁKŮ].
Provedené: formou otevřeného dopisu fiktivní org[anizace] slovenských katolíků a falsvýzvou opoziční skupiny SKS.
Ohlasy: na akci reagovalo RSE diskreditací biskupa HRUŠOVSKÉHO a neprošel kandidát na předsedu SKS.

Operace ÚROK – podpora čs. zahraničního obchodu a diskreditace ekonomické politiky USA.

AO GRAFIT 8
Cíl
: snížení účinku západní propagandy v souvislosti s havárií Černobyl a ovlivnění pracovní problematiky život[ního] prostředí EHS v Bruselu.
Provedené: formou ústního šíření našich tezí na mezinárodní konferenci ve Švéd- sku a na pracovišti ochrany život. prostředí EHS v Bruselu.
Ohlasy: na konferenci ve Švédsku nedošlo k odsouzení černobylské havárie a ze strany EHS bylo postupně zrušeno embargo na dovoz potravin ze ZSS.

AO REMUS
Cíl
: vytvořit podmínky pro zvýšení aktivity fy Fiat na kooperačních vztazích s ČSSR a diskreditace zástupce Fiat pro ČSSR.
Provedené: formou šíření našich tezí při stykové činnosti s význačnějšími pracovníky Fiatu.
Ohlasy: po realizaci AO firma Fiat zvýšila zájem o obnovení kontaktů s ČSSR (např. konkrétní výsledky v postoupení licence na výrobu motoru pro Škoda 781). Nepřítomnost zástupce Fiatu v ČSSR při jednání obou stran signalizovala, že byl z jednání vyloučen záměrně.

AO BAB
Cíl
: vyvolat nedůvěru ve vědeckých a průmyslových kruzích ZE o výhodnosti spolupráce s USA.
Provedené: formou šíření našich tezí a přednáškou na mezinárodní konferenci ve Francii.
Ohlasy: přímý efekt pro ČSSR přineslo působení na japonskou delegaci, která ihned po konferenci uzavřela dohodu o spolupráci s ČSSR.

AO ERES 2
Cíl
: uměle vyvolat konkurenční zájmy ve prospěch ČS-PLO mezi přístavy Bremen, Rotterdam a Hamburg a docílit tím zlepšení čs. situace v hamburském přístavu.
Provedené: formou tiskové kampaně v NSR, ovlivňováním západoněmeckých polit[ických] a hosp[odářských] činitelů, interview pro NSR televizi.
Ohlasy: hamburský přístav z obavy, aby neztratil čs. partnera, nabídl ČS-PLO zvýšit počet čs. pracovníků v přístavu a snížit nájemné za používání zařízení o 15 %.

Operace LONG – diskreditace NATO a odhalování rozporů mezi člen[skými] státy NATO; mírová problematika hlavně se zaměřením na Evropu.

AO IRINI
Cíl
: prohlubovat protiamerické zaměření „Dialogu k otázkám Středomoří“ na platformě snah o vytvoření bezjaderného pásma v této oblasti.
Provedené:  využití našich  tezí v  „Dialogu v Aténách“ ve vystoupení účastníka a v jeho diskuzích s delegáty.
Ohlasy: podstatná část projevu byla následně publikována v místním a kyperském tisku a teze rozšiřovány mezi účastníky z Portugalska, Libye, Alžírska, Sýrie, Izraele, Súdánu a Libanonu. O text vystoupení projevil oficiálně zájem mluvčí kyperské vlády.

AO ARAK 2
Cíl
: diskreditovat US politiku vůči Nikaragui (N).
Provedené: formou zvláštního čísla belgického časopisu, který [byl] rozeslán do řady zemí ZE.
Ohlasy: časopis zopakoval námi iniciovanou výzvu k finanční sbírce na podporu N. a svým obsahem poskytl argumenty k diskusi v rámci jiné akce k politice USA vůči N. Diskuse vyústila v přijetí komuniké zaslaného polit. a společenským představitelům Belgie a HSP. Široce publikováno v tisku s využitím našich myšlenek. Kladný dopad ověřen v rozhovorech s polit. činiteli.

AO ARAK 4
Cíl
: vyvolávat a šířit akce kyperské veřejnosti proti politice USA vůči Nikaragui (N).
Provedené: organizace mládeže inspirovány k akcím na podporu N. (besedy, články, fin[anční] sbírka); využití článků z akce ARAK 2 v místním tisku; vyrobeny propagační materiály (samolepky, odznaky).
Ohlasy: akci převzaly další kyperské pokrokové organizace, čímž vznikla dlouhodobá kampaň odpovídající cílům AO s velkým ohlasem u veřejnosti.

AO GIFT
Cíl
: posilovat rozpory mezi evropskými státy NATO a USA s využitím skutečnosti, že kyperská místa nekontrolují dodávky (chemické zbraně) na anglické vojenské základny na Kypru.
Provedené: formou článků v řeckém tisku, falsdokumentem, šířením našich tezí v kyperských politických a společenských kruzích i vůči prezidentovi.
Ohlasy: kyperský tisk publikoval článek s kopiemi dokumentů rozesílaných v rámci AO a obsah článku zveřejněn v monitoru pro ZÚ a další významné odběratele. Tisk kritizoval laxní postup vlády (zveřejněno také v monitoru); kampaň vyprovokovala k výzvě kyperskou mírovou radu, která byla široce publikována.

AO MERO
Cíl
: přispět k rozšíření návrhů SSSR k zajištění bezpečnosti a uvolňování napětí ve Středomoří.
Provedené: formou zveřejnění celého návrhu v bulletinu vlivné italské organizace; vytištěním plakátů odsuzujících činnost a plány USA ve Středomoří (část plakátů vylepena u US vojenských základen a část zaslána mírovým organizacím v Itálii, Řecku a Španělsku).
Ohlasy: řada italských mírových organizací využila rozšiřované informace a připojila se k výzvě vyhlásit italské pobřeží za denuklearizovanou zónu, čímž došlo k posílení odporu vůči US přítomnosti v oblasti. Organizace, která vydala bulletin, byla plně získána pro naše cíle a již sama postupuje v intencích AO.

Operace AKTÉR – diskreditace politiky NSR (operace zrušena 1988 a problematika začleněna do operace LONG)

AO ETNA 2
Cíl
: aktivizovat mírové hnutí v NSR, Rakousku a německy mluvících oblastech Švýcarska a Belgie proti US plánům vyzbrojování kosmu.
Provedené: formou znovuvydání brožury (rozšířená verze o materiály přátel) v NSR a distribucí ve výše uvedených zemích.
Ohlasy: pozitivní dopad zejm. v levicové bázi SPD, hodnocena jako vhodný materiál pro mobilizaci pasivních sil SPD, k využití ve stranickém školení; jako studijní materiál pro funkcionáře okresních a zemských organizací SPO; brožuru vlastnil rakouský ministr zahr. věcí.

AO STAV
Cíl
: prohloubit diskreditaci koalice CDU/CSU/FDP v demokraticky orientovaných kruzích NSR.
Provedené: formou vydání brožury v NSR.
Ohlasy: brožura hodnocena funkcionáři SPD i organizacemi (např. městská org. v Bonnu) velmi pozitivně; využívají [ji] v předvolebních shromážděních a označují jako pozitivní přínos k aktivizaci a k argumentačně propagačnímu vyzbrojení základny SPD.

AO REHAN
Cíl
: vyvolat v Bavorsku protiamerické nálady v souvislosti s šířením smyšlené informace o US zájmu vybudovat v oblasti vojenské cvičiště a zároveň diskreditovat Strausse [Strauß] a ministra obrany jako prosazovatele zájmů USA v NSR.
Provedené: formou fals-dopisu (informace o chystané výstavbě cvičiště a pozvánka na shromáždění); falsleták jménem organizace ochránců životního prostředí napadající Strausse aj.
Ohlasy: akce (fiktivní shromáždění) vyvolala rozsáhlá policejní opatření. Členové CDU žádali objasnění záležitostí.

AO MUNDO
Cíl
: diskreditovat Kohlovu115 vládu, která rozvíjí vztahy s USA i na úkor bezpečnosti své země.
Provedené: formou brožury v NSR s využitím podkladů přátel.
Ohlasy: vhodný propagační materiál v rámci volebního boje – přispěl k ovlivnění voličské báze ve prospěch SPD.

AO POLI
Cíl
: diskreditovat Strausse v NSR společenských kruzích z hlediska jeho činnosti za války a vyvolat rozpory mezi vedením S[udetendeutsche]L[andsmantschaft] a Straussem.
Provedené: formou falsprohlášení a falspozvánky SL na tisk. konferenci u příležitosti oznámení návrhu na udělení Nobelovy ceny míru Straussovi.
Ohlasy: zprávu uveřejnila US tisková agentura a záhy dementovala. Poté místní tisk akci označil za cílený rušivý manévr před srazem SL. Přes označení za padělek tisk se v komentářích k obsahu vracel, citoval pasáže, kritizoval způsob práce US tiskové agentury (závažné informace by měly být prověřovány); tisk. mluvčí SL byl pobouřen, ale uznal, že údaje ve falsprohlášení jsou částečně pravdivé.

AO ENTE
Cíl
: prohloubit rozpory mezi členskými státy NATO při výběru nového G[ENE- RÁLNÍHO]T[AJEMNÍKA]; diskreditace Strausse.
Provedené: formou falsprohlášení Strausse a falsletáku belgické protiamericky orientované politické strany.
Ohlasy: falsprohlášení Strausse proti kandidatuře ministra obrany NSR na funkci GT NATO citoval holandský tisk před návštěvou Kohla v této zemi, HSP v NSR označily prohlášení za padělek s tím, že autor má styky do vysokých polit. míst v NSR.

Operace DELTA – odhalovat americkou agresivní politiku na B[LÍZKÉM] V[ÝCHODĚ] (operace zrušena 1987; problematika začleněna do operace NAPA)

AO LIBA
Cíl
: diskreditovat cíle US neoglobalismu v souvislosti s americkou agresí proti Libyi.
Provedené: podle našich tezí realizováno především v tisku a vlivovými kanály rezidentur Atény, Dillí, Tokio, Alžír, Paříž, Berlín, Tirana (koordinováno s přáteli).
Ohlasy: publikováno ve 3 vlivných periodikách, ústně šířeno do politických, novinářských a diplomatických kruhů, zorganizována tisková konference, ovlivňováni zahraniční korespondenti; celkově ohlasy pozitivní.

Operace NAPA – posilování protiimperialistického charakteru HNZ

AO TEMPO 4
Cíl
: v souvislosti s 8. summitem Hnutí nezúčastněných zemí přispět ke kompromitaci politicko-vojenské strategie USA v RZ (rozvojových zemích)
Provedené: formou vydání knihy v Indii (ve spolupráci s rozvědkou NDR).
Ohlasy: kromě prodeje v zemi a rozeslání na vybrané adresy, kniha distribuována přímo v místě konání summitu; velmi kladný ohlas mezi účastníky konference a přítomnými novináři; interview s autorem v Zimbabwské TV a rádiu; projeven značný zájem o další výtisky, a to i ze strany Američanů; knize věnována největší pozornost v porovnání s dalšími publikacemi v místě summitu.

AO USUS 7
Cíl
: propagovat sovětské mírové návrhy se zvl[áštním] důrazem na oblasti Asie a Pacifiku.
Provedené: na základě našich tezí připraven v Indii program mezinárodního symposia na téma „Nezúčastněnost a světový mír“.
Ohlasy: akci inauguroval indický premiér a zúčastnila se jí řada vládních, politických a akademických představitelů. O přípravě, průběhu a závěru jednání informoval tisk a televize.

AO FAVORIT 3
Cíl
: odhalit poškozování syrské ekonomiky americkou petrolejářskou společností.
Provedené: formou předání informace agenturou presidentovi Assadovi.
Ohlasy: přesná znalost situace umožnila diskreditovat US firmu a způsobila, že syrský prezident dal pokyn zadat projekt Československu (8 milionů USD čistého zisku pro ČSSR).

AO FAVORIT 4
navázal na AO FAVORIT 3 a obdobným způsobem získán pro ČSSR dodatkový kontrakt představující pro ČSSR cca 7 milionů čistého zisku.

Operace PAGODA – diskreditace politiky Vatikánu a papeže Jana Pavla II. (operace zrušena 1987; problematika začleněna do operace INFEKCE)

AO AVANTI 2
Cíl
: přispět k vyvolání rozporů mezi Státním sekretariátem a vedením Rádia Vatikán a zmírnit útočnost vystoupení předst[avitelů] čs. kněžské emigrace v Rádiu Vatikán proti ČSSR.
Provedené: formou vlivového kanálu ve vedení stát[ního] sekretariátu Vatikánu.
Ohlasy: předaná informace o neopodstatněném útoku Rádia Vatikán proti ČSSR vyvolala převedení autora (čs. emigrant) rozhl[asové] relace z Vatikánu do Paříže a ukončení jeho přispívání v programech Rádia. Podobná relace již nebyla vysílána.

Operace ČAJ – diskreditace hegemonistické politiky Č[ínské] L[idové] R[epubliky] a pozitivní AO ke zlepšení vztahů s ČLR

AO CHEJ
Cíl
: narušování čínsko-japonských politických vztahů.
Provedené: formou falspozvánky na smyšlenou recepci a výhružných falsdopisů a falsprohlášení fiktivních organizací.
Ohlasy: na falspozvánku tituláře ZÚ ČLR v Japonsku (pozvání na recepci u příležitosti výročí kapitulace Japonska) podrážděně reagovala fiktivní ultranacionalistická japonská org. čínským zastoupením v zemi; na tuto japonskou provokaci odpověděla fiktivní čínská organizace falsprohlášením adresovaným ZÚ Japonska v Pekin[g]u a různým japonským zastoupením v ČLR. Japonský tisk zveřejnil odmítavé prohlášení ZÚ ČLR v Tokiu; čínský tisk publikoval prohlášení mluvčího čínské vlády vyzývající jap[onskou] vládu, aby věnovala pozornost případu v Tokiu (kromě uvedeného i zhanobení čínsko-japonského památníku aktivizovanými jap. nacionalistickými skupinami a demonstrace před ZÚ ČLR). Akce vyvolala značný rozruch na ZÚ ČLR v Tokiu, v místním dipl[omatickém]sboru a čínskou stranou byla považována za AO CIA nebo specslužeb Tchajwanu.

AO AFRI
Cíl
: diskreditovat čínský nacionalismus u představitelů rozvojových, především afrických zemí.
Provedené: formou výhružných falsdopisů fiktivních org. čínských studentů na adresu vybraných ZÚ afrických zemí.
Ohlasy: obsah falsdopisu – negativní názor na nevhodné chování afrických studentů v ČLR (z pohledu čínského nacionalismu) vyvolal rozhořčení a protestní akce afrických i dalších rozvojových studentů a zastoupení v ČLR. Vzniklou situací se zabývala čínská vláda a řešení [bylo] přijato Státní komisí pro školství. Postoj musel zaujmout i předseda Všečínské studentské federace. Africkým studentům a diplomatickým zastoupením slíbena náprava. Široce publikováno v místním i zahraničním tisku. Oslabena důvěryhodnost v čínský nacionalistický kurs.

Operace ASPEN – boj proti mezinárodnímu sionismu (operace zrušena 1987; problematika začleněna zejména do operace SEPIE)

AO DERBY 12
Cíl
: šířit u vedoucích polit. představitelů arabského světa hodnocení vývoje na BV v r. 1985 se záměrem sjednocovat arab[ské] pokrokové síly v boji proti Izraeli a USA.
Provedené: formou brožury zpracované z 12 čísel bulletinu, jež byly vydány čs. rozvědkou pod hlavičkou fiktivní islámské arabské skupiny.
Ohlasy: využito novináři v Alžírsku, Egyptě, oceněno přáteli.

AO ADA 10
Cíl
: zastrašit Američany v Jordánsku a Káhiře naznačením, že se stanou oběťmi sionistického  teroru.
Provedené: formou letáku fiktivní sionistické organizace odeslaného polit. osobnostem, institucím a HSP zejména ZE.
Ohlasy: zachyceny konkrétní obavy pracovníků US institucí v zahraničí.

AO UPÍR
Cíl
: prohlubovat rozpory v otázkách podpory přistěhovalectví židů do Izraele.
Provedené: falsifikát bulletinu fiktivní židovské organizace odeslaného tisku v ZE a USA.
Ohlasy: účinek zejména v Anglii a znepokojilo přísl[ušné] kruhy a orgány i v Izraeli a Světové sionistické organizaci.

AO BUKLIT
Cíl
: šířit v západní a arabské veřejnosti stanoviska ČSSR k problémům BV, izraelské agrese a ideodiverznímu působení sionismu.
Provedené:  brožura  vycházející  z  názorů  US  publicisty  vydaná  T[ISKOVOU] A[GENTUROU] Orbis v arabštině a angličtině.
Ohlasy: oceněno zejména zahraničními novináři; zájem projevil Arafat.123

AO FORO 2
Cíl
:  ovlivňovat  diferenciační  proces v kruzích Světového  žid[ovského]  kongresu k podpoře realistických stanovisek (válka a mír aj.).
Provedené: vystoupení čs. delegátů na zasedání Svět. židovského kongresu dle našich tezí.
Ohlasy: široká reakce HSP na Západě; kladně hodnoceno přáteli.

Zdroj: ABS, f. I. správa SNB – nesvazková agenda, ISF 474, sl. 5. Příloha k čj. A-00191/36-89. Originál, strojopis, 17 stran.


[1]V záhlaví. je vyznačen výtisk č. 1, příloha: 1/17 a rukopisné poznámky: (5) a číslo jednací.: A-0043/10-89 ZD.

[2]Plk. Karel Šimůnek – „Šener“ (nar. 1930), od 1. 4. 1982 do 31. 5. 1989 náčelník 10. odboru (odbor plánování a analýz) I. S‑SNB.

[3]Vlastnoruční podpis: mjr. Páník 23/2/[19]89. Mjr. Jaroslav Sládeček – „Pánik“ (nar. 1951), od 1. 10. 1988 do února 1990 náčelník 36. odboru I. S‑SNB.