Utajené liečebné zázemie spolupracovníka Oregona

Martin Slávik

Hlavný protagonista následujúceho príbehu o dezinformácicáh a aktívnych opatreniach už medzi nami nie je, pochádzal až z ďalekej Kolumbie a mal krycie meno Oregon1. Zavítal k nám pred rokom 1989 v rámci rekreácie a kúpeľného pobytu. Môžeme sa opýtať, a čo to má spoločné s nami a s dneškom? Niečo snáď predsa áno. Podobne ako v minulosti, keď sa komunistický režim príkladne staral o návštevy "svojich" ľudí zo zahraničia, resp. spolupracovníkov (napr. Amílcar Cabral, Babrak Karmal atd.), tak i v tomto prípade rekreačné objekty ministerstva vnútra hrali zaujímavé zázemie a kulisy historických príbehov.

Vo februári 1988 komunistická rozviedka (I. správa FMV) schválila prípravu a realizáciu aktívneho opatrenia (AO) s názvom CHAMIS.2 Cieľ, ktorý sledovala bol podľa slov jeho navrhovateľov z 36. odboru: „posilovať vedomie odborno-ekonomickej verejnosti v Kolumbii a Latinskoamerických krajinách, že základné hospodárske problémy Latinskej Ameriky (LA) sú dôsledkom egoistickej, vydieračskej politiky USA a ďalších kapitalistických krajín. Podľa príslušníkov rozviedky malo byť aj „podporou úsilia o protiamerickú ekonomickú integráciu krajín LA, ktorý otvára väčší priestor pre ich hlbšiu spoluprácu s krajinami RVHP.“3

Aktívne opatrenie predpokladalo, že vyššie zmienené argumenty budú vypublikované v rámci knihy, ktorú mal napísať spolupracovník rezidentúry v Bogote, s krycím menom „OREGON“. Pod týmto krycím menom je v archívnych protokoloch komunistickej rozviedky evidovaný právnik, novinár a liberálny kolumbijský politik Ramiro Andrade Terán (1929 - 2016).4

Vydanie knihy však bolo posunuté, pretože agent Oregon sa v októbri 1989 zapojil do prezidentskej predvolebnej kampane v Kolumbii. Aktívne opatrenie CHAMIS tak muselo zmeniť podobu. Sám spolupracovník Oregon prišiel s nápadom prepracovať pripravovanú kapitolu knihy do podoby rozhovorov a prednášok realizovaných v rámci kampane.

Tento prípad tiež dobre dokumentuje „problémy“, ktorým museli autori a šíritelia dezinformácií čeliť v ére analógovej (pred internetovej) a sociálnymi sieťami. Jedným z najväčších limitov bol vtedy (dnes úplne nepodstatný) faktor času, nositeľa dezinformácie a jej samotná realizácia. Vydanie knihy predstavuje väčší časový harmonogram ako napísanie príspevku na facebooku. Plán AO CHAMIS bol schválený vo februári 1988 a ani na konci roku 1989 stále nebol zrealizovaný. Táto vec bola s Oregonom osobne konzultovaná aj pri jeho návšteve - „stiahnutí“5do ČSSR v septembri 1988. Jeden z posledných záznamov vo zväzku o komunikácii s agentom je z februára 1990. Realizácia AO CHAMIS bola v tom čase v nedohľadne a napokon k nej z pochopiteľných dôvodov nikdy nedošlo.

Samotný Ramiro Andrade Terán ako tajný spolupracovník Oregon bol typologicky zaujímavým agentom a jeho príbeh može byť poučným nielen pre verejnosť ale i krajiny, ktoré dnes čelia ruskej hybridnej vojne. Zväzok agenta s registračným číslom 44499 s krycím menom JORGE (neskor premenovaný na OREGON) bol zaregistrovaný dňa 18. augusta1966. A ako živý operatívny zväzok bol vedený až do novembra 1989. Okrem hlavného zväzku, obsahoval 9 pracovných podzväzkov a jeden podzväzok finančný.6Podľa archivného protokolu boli archivované iba jeho 2 podzväzky, ktoré obsahujú informácie z posledného obdobia spolupráce (1988 a 1989).

Náš príbeh začína stiahnutím agenta Oregona do ČSSR. Dňa 5. septembra 1988, keď priltetel a vystúpil z pravidelnej linky z Frankfurtu nad Mohanom, mal pán Ramiro Andrade Terán za sebou už viac ako 20 ročnú spoluprácu s československou rozviedkou.

Nevieme však, ako ho rozviedka získala, nepoznáme ani jeho osobnostný profil, avšak jeho profesný profil možeme ľahko doplniť z iných dostupných zdrojov. Jeden z nich je napríklad v jeho nekrológu z roku 2016, ktorý uverejnil denník EPaís Cali.

Obr. Ramiro Andrade Terán, Zdroj: El País Cali (internet).

Od roku 2006 bol Ramiro Andrade Terán ako novinár súčasťou tímu publicistov v novinách El País. Terána popisujú ako skvelého analytika a internacionalistu, ktorý pracoval 26 rokov v Caracole. Písal tiež pre noviny El Colombiano, El Heraldo, La República a ďalšie európske časopisy. Bol prezidentom národného zväzu novinárov (Colegio Nacional de Periodistas), bol rovnako právnik a významný politik. Ako politik posobil v oboch komorách parlamentu, v Snemovni reprezentantov (Cámara de Diputados), kde v r. 1968 ako jej predseda podpísal zmenu ústavy. Posobil aj v hornej komore (Cámara de Senadores) a jej predsedom bol v rokoch 1967 a 1968. V rokoch 1975-1977 bol veľvyslancom na Kube, v r. 1985 v Urguaji, ďalej v Belgicku, Španielsku ako aj v OSN. Bol členom poradného výboru pre zahraničné vzťahy, bol predsedom latinskoamerického parlamentu. Posobil ako spolupracovník bolivijskej rozhlasovej siete Caracol,...7

To, že sa minimálne na úrovni Latinskej Ameriky jednalo o významnú osobu dobre ilustruje prehľad jeho kontaktov, ktorý vypracoval pre príslušníkov rozviedky počas svojho pobytu v ČSSR. Medziným zahŕňal tiež politické špičky Kolumbie, vrátane prezidentov a ministrov viacerých vlád. 

Oregonov presne naplánovaný pobyt trval od 5. do 26. septembra 1988 a väčšinu času strávil v Bardejovských kúpeľoch, v kúpeľnom dome ministerstva vnútra Družba, kdebol prihlásený ako kubánsky hosť Ramiro Gonzalez. Popri liečebných kúrach v rámci „programu pre československú stranu, s ním príslušníci I. správy FMV na magnetofónové pásky nahrávali odpovede na pripravené okruhy otázok, ako aj profilové informácie o jeho pracovných a politických kontaktoch (viac než 30 osobností).

V čase „ozdravného“ pobytu v ČSSR bola hlavnou pracovnou činnosťou OREGONA práca komentátora a dopisovateľa novín a tiež dostával pravidelnú rentu od štátu z titulu funkcií, ktoré v minulosti zastával. Rozviedka sa rozhodla finančne podporovať jeho „koktejlové večierky“, ktoré plánoval organizovať vo svojom sídle a rozhodla sa tiež platiť časť nákladov spojených s prevádzkou tohto sídla. Záujem rozviedky bol jasný. Rozširovať na „koktejloch“ možnosť zaujímavých kontaktov a perspektívnych rozviednych zdrojov informácií.8

Jeho vyťaženie týkajúce sa možností pri plnení AO počas pobytu sa netýkali len AO CHAMIS. Príslušníci 36. odboru OREGONOVI vysvetlili, „že majú záujem o kompromitujúce poznatky k rôznym kolumbíjskym osobnostiam, ktoré sú nositeľmi proamerického vplyvu.” Súhlasil, že bude takéto poznatky zhromažďovať. „Akceptoval myšlienku písomne spracovávať takéto poznatky v súlade s miestnymi zvyklosťami do písomnej formy, ktorú je možné bez dodatočnej úpravy zverejniť. TS je si istý, že takýto materiál je schopný vypracovať bez možnosti rizika identifikácie jeho samotného ako autora. Spolupracovníkovy bolo oznámené, že takéto materiály budú neskôr zverejňované v bulletinoch rôznych „demokratických a protiimperilistických zoskupení“, pôsobiacich mimo Kolumbie (a ktoré zasielajú svoje bulletiny zo zahraničia i na vhodné adresy v Kolumbii)“.9

Obr. Pplk. Ing. Imrich Farnbauer „Ondráš“, náčelník 52. odboru (zdroj: ABS)

„Návštevu“ Terána vyhodnotil pplk. Ing. Imrich Farnbauer „ONDRÁŠ“, náčelník 52. odboru (USA a Latinská Amerika), a konštatoval, že „14 denná kúpeľná liečba zmiernila zdravotné problémy OREGONA, pobyt v kúpeľoch hodnotil ako veľmi prospešný. Pobytom bol splnený operatívny zámer. Boli získané kvalifikované informácie k problematike latinskoamerického kontinentu a vzťahom USA k niektorým krajinám LA. Rozborom stykovej základne boli upresnené jeho rozviedne možnosti v oblasti informačnej činnosti. Po línii AO boli zistené ďalšie možnosti realizácie AO ďalšími formami. Boli zistené využitia TS v operatívnej činnosti rezidentúry. Pobyt upevnil vzťah OREGONA k čs. rozviedke a k ČSSR vôbec..“10

Rôzne formy „pobytov, poznávacích zájazdov, napríklad na Krym, sú dnes pomerne bežné a obľúbené v istom spektre politikov, verejných činniteľov a známych osobností aj dnes. Niekedy sú to dokonca politici zastávajúci pomerne vysoké posty. Naozaj by bolo na mieste dobre poznať niektoré historické paralely aby sme sa nakoniec nečudovali pri zistení, že nešlo len o kúpeľnú liečbu. A to najmä v čase, keď Rusko hľadá všade vo svete politikov prípadne známe osobnosti, so zníženým prahom politickej hygieny11ochotných z rôznych pohnútok ospravedlňovať, relativizovať či zľahčovať jeho zločiny a agresívnu zahraničnú politiku.

 


1ABS, f. I.S-SNB, reg.č. 90083/129

2Ibidem

3Ibidem

4ABS, f. I.S-SNB, reg.č. 44499

5Stiahnutie znamenalo, že jeho pobyt na území ČSSR bol utajený, legendovaný iným príbehom.Z dochovanýchzáznamov vyplýva , že domaspolupracovníksvoju cestu prezentoval ako cestudo SRNspojenú s prednáškovou činnosťou.

6Bližšie viz: Žáček Pavel: Registrace, vedení a archivace svazků ve směrnicích čs. komunistické rozvědky, In: Pamäť národa č. 2/2006. s. 55 – 68. Dostupné online: https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/pamat-naroda/pamat-naroda-02-2006.pdf

8K realizácii týchto rozhodnutí nakoniec, podobne ako v prípade AO CHAMIS, nedošlo s ohľadom na udalosti Novembra 1989.

9ABS, f. I.S-SNB, reg.č. 44499

10Ibidem

11Parafráza Ukrajinského ministerstva zahraničných vecí – vyjadrenie na margo zahraničnopolitických návštev Rusmi anektovaného Krymu .