Možnosti operativního využití mírového hnutí v SRN

Absolventské práce posluchačů Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti jsou dalším zajímavým zdrojem, které čtenářům nabízí plastický obraz o cílech, realizaci a záměrech aktivních opatření komunistických zemí. Diplomová práce "Operativní využití mírového hnutí v NSR jako celku a specifické možnosti v politické straně Grünen /Zelení/" od bývalého příslušníka SNB kpt. Jana Lepiho, ze které část čtenářům přibližujeme, nabízí pohled z poloviny 80. let na oblast aktivních opatření v mírovém hnutí, případně jeho využití k získávání zásadních zpravodajských informací. Sám autor svou práci konzultoval i s příslušníky odboru AO, nerozebírá ovšem jednotlivé akce, ale popisuje "koncept" a nastavení aktivních opatření realizovaných pomocí mírového hnutí. Citovaná diplomová práce je rovněž zajímavou sondou do způsobu uvažování představitelů represivních složek totalitního státu a demonstruje silné pokrytectví komunistického režimu. V neposlední řadě ovšem ilustruje způsob nazírání na "nepřítele" a přesně definuje podstatu aktivních opatření zaměřených na rozkládání "nepřátelské" společnosti prostřednictvím manipulace a využívání strachu, jako mimořádně silného emočního faktoru. Problémy, které autor připisuje, zejména hledání vhodných kanálů šíření, co největší distribuce a dopadu aktivních opatření, v dnešní době zcela odstranil internet a sociální sítě. I proto tento dokument může sloužit i  jako zdroj poučení při hledání obrany proti dnešnímu dezinformačnímu ataku.

Kpt. Jan Lepi "Bočan" (1950)

Původním zaměstnáním opravár zemědelských strojů. V roce 1973 nastoupil do služeb Ministerstva vnitra na Obvodné oddělení Plzeň - Doubravka MS VB Plzeň. Od r. 1980 přeložen jako referent k Oblastnímu odboru I. správy FMV v Plzni. V letech 1982 - 1986 studium na VŠ SNB - třída I. správy. Po absolvování působil jako starší referent specialista 17. odboru I. Správy FMV (Odbor informační). Osobní evidenční karta Jana Lepiho, dostupné zde.

Dokument:

Chceme-li však objektivně posoudit předpoklady operativního využití mírového hnutí v NSR (Spolková republika Německo - pozn. aut.), musíme vzít v úvahu nejen současný stav ve vývoji tohoto hnutí, ale i agenturně-operativní podmínky, ve kterých probíhá, a tyto respektovat. Sílící mírové hnutí vyvolává stále prudší reakce imperializmu, který v boji proti protiválečným vystoupením uvedl v činnost všechno, co podle jeho záměru mohlo mírové hnutí neutralizovat a diskreditovat. Pomlouvání hnutí jako celko i jeho jednotlivých částí a účastníků se stalo v NSR obvyklým jevem. Stoupenci míru jsou obviňováni z nevlastenectví a div ne ze zrady národních zájmů. Zároveň je stupňována atmosféra strachu před tzv. „sovětskou hrozbou“. Nepoužívají se však jen psychologické prostředky. 

Uplatňují se tu i takové metody, jako pokusy postavit proti míromilovné veřejnosti různé nastrčené organizace, vystupující z militaristických pozic, dále sledování a provokace ze strany tajných služeb, pokutování účastníků protiválečných demonstrací i přímé násilí.

Cílem promilitaristických organizací je podlomit protiválečné hnutí, vnést zmatek do jeho řad, dezorientovat obránce míru. Pod takovými hesly, jako „ Za mír z pozic bezpečnosti“, „ Za svobodný svět“, „ Mír pomocí NATO“ aj. se snaží zkreslit mírové iniciativy SSSR a jiných socialistických zemí a útočí na účastníky protiraketového hnutí. Na organizace a skupiny s takovým zaměřením v zahraničí jsou napojeny některé organizace tzv. „ Nového mírového hnutí“ v NSR.

Účastníci protiválečných hnutí, především ti aktivní, jsou sledováni. V NSR praktikují speciální služby sestavování „černých Listin“. Sledování obránců míru se účastní i vojenská kontrarozvědka. Na konferenci, která byla uspořádaná pod heslem „Skoncovat s odbourávaním demokracie“ v lednu 1984 v Böblingenu, bylo konstatováno, že policie, Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a vojenská kontrarozvědka NSR prověřily 6,4 miliony občanů. (Odkaz na zdroj: W. Prucht, S pendreky proti bojovníkům za mír, otázky míru a socializmu, č. 5/1984, str. 93).

Dalším z rozšířených prostředků boje proti protiválečnému hnutí je i pokutování a přímé násilí. Policie se nezdráhá použít pendreky, slzotvorný plyn a vodní děla. V metodách boje proti demonstrantům se cvičí i vojenské jednotky. V Bad Emse /NSR/ je zvláštní středisko, v němž důstojníci armády vypracovávají plány akcí vojsk v podmínkách vnitřního napětí. Pod velením těchto důstojníků byly zformovány a jsou cvičeny zvláštní mobilní oddíly…

... To jsou některé z faktů, které ilustrují tradiční i nové metody potlačování protiválečných vystoupení. Vládnoucí kruhy se stále časteji uchylují k hrubému násilí ve snaze zmařit mohutný protest a masové odsudzování politiky válečných příprav.

Ze současného stavu mírového hnutí a podmínek, ve kterých probíhá, vyplývají i možnosti a formy jeho operativního využití ze strany čs.rozvědky. Je nutno respektovat rizikové faktory, vyplývajicí z rozpracování mírových organizací speciálními službami nepřítele, ale i rozkladný charakter některých pacifistických a antikomunistických organizací tzv. „Nového mírového hnutí“. Tyto organizace jsou buď nepřátelskými speciálními službami rozpracovány a zaměřeny proti socialistickým zemím, nebo těmito službami přímo organizovány s cílem rozbití jednoty mírového hnutí v NSR. Je nutno respektovat i možnost represálií, prověřování a pokutování námi využívaných jednotlivců i celých mírových organizací ze strany policie a zbytečně je v tomto směru nekompromitovat našimi aktivními opatřeními. Rovněž je nutno se velice obezřetně vyhýbat okolnostem, které by zavdaly protivníkovi možnost, napadat mírové organizace a jejich příslušníky jako agenty socialistických zemí, kteří zrazují zemi.

V současné situaci se naskýtají pro čs. rozvědku dvě formy operativního využití mírového hnutí v NSR:

  1. Využití jednotlivců i celých mírových organizací k realizaci aktivních opatření. Cílem těchto opatření je na jedné straně podpora a ovlivňování těch mírových sil, které jsou upřimnými stoupenci míru, a na druhé straně odhalování a diskreditace jednotlivců a organizací, které mírové hnutí v NSR rozbíjejí a svádí do služeb imperializmu.
  2. Využití mírového hnutí při získávání informací rozvědného charakteru. Tento fakt vyplývá z toho, že mírové organizace potřebují ke své činnosti informace vojenského charakteru, které jsou mnohdy utajované. Jedná se např. o plány na výstavbu a dislokaci vojenských základen, pohyb a výzbroj na stávajících základnách, vojenská cvičení apod.

Využití mírového hnutí k realizaci aktivních opatření.

Prostřednictvím aktivních opatření realizuje čs. rozvědka účinný boj proti imperializmu, který různými formami a metodami vystupňoval tlak proti mírovému hnutí v NSR. AO uskutečňovaná v této oblasti mají za úkol usměrnit a ovlivnit toto hnutí s cílem zvýšení účinnosti jeho boje za udržení míru na celém světe. Rozpracování a ovlivňování mírového hnutí však v poslední době získává další význam, neboť je toto hnutí spojováno stále více se sociálními požadavky. Na základě této skutečnosti je třeba určovat cíle AO nejen z pohledu boje za mír, ale rovněž podněcovat pracujúcí v NSR v třídním boji proti vykořisťovatelům. V současné době, kdy je značná část pracujúcích ovlivněna antikomunisticky, je mír a mírové hnutí jediná spoločenská platforma našich pracujících s pracujícimi v NSR. Tuto skutečnost musíme využít jako pojítko …

… Abychom využili uvedeného trendu v mírovém hnutí, bude vhodné prostřednictvím AO vyvolávat stále masovější spojování požadavku míru s požadavky řešení nezaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst rozšířením hospodárské spolupráce se socialistickými zeměmi, zlepšování sociálního zabezpečení pracujících, rozšiřování jejich demokratických práv a svobod apod.

Cílem AO však není pouze podpora mírového hnutí, ale i diskreditace a odhalování falešné politiky té části mírových organizací, které z pacifistických nebo antikomunistických pozic napadají SSSR a socialistické státy za jejich obrannou politiku a svojí rozbíječskou činností snižují účinnost protestu milionu míromilovných lidí.

pastedGraphic_2.png

K tomu aby rozvědka dosáhla prostřednictvím AO svých cílů, využívá celou řadu prostředků, forem a metod operativní práce. Nejčastěji používanou metodou při působení na pozitivní část mírového hnutí v NSR je metoda inspirace, která je založena na ovlivňování citové sféry, pričemž hlavní motivací jsou obavy ze vzniku války a o existenci lidstva. K tomu jsou využívány různé formy AO. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, především tisku, lze ovlivňovat širokou veřejnost. To však vyžaduje dobré agenturní pozice. Vzhledem k nízkému počtu agentury zaujímá významné místo nelegální tisk, který se na veřejnost dostává formou letáků, brožur, časopisů apod. Distribuce těchto tiskovin je zajišťována vlastními silami rezidentury čs.rozvědky nebo pomocí agentury. AO uskutečňovaná těmito prostředky směřují k organizování manifestací, demonstrací mírových pochodů a shromáždení, podpisových akcí a zasílání petic. Velice účinnou formou AO je publikování našich záměrů, idejí a představ vybranými funkcionáři mírových organizací. Po získání takové osoby, je ji předložen námi vypracovaný materiál, který je buď podkladem pro zpracování monografie, nebo se jedná o kompletní materiál připravený k publikaci jménem daného funkcionáře mírového hnutí. Takové AO má značný dopad na myšlení členů mírových organizací a je mnohem účinnější než oficiální proklamování stejných myšlenek a názorů z naší strany. Tato AO mají za cíl usměrnit myšlení príslušníků mírového hnutí a podpořit tak organizování různých mírových akcí v souladu s našimi záměry a zabezpečit jejich masovost a politickou důraznost. ….

Nejčastěji používanou metodou působení proti té části mírového hnutí v NSR, která narušuje jeho jednotu a přisluhuje imperializmu, je diskreditace. Prostředky, kterými jsou AO uskutečňována v této oblasti, jsou obdobné s těmi které již byly výše uvedeny. Rozdílný je však jejich cíl. Nejdříve je nutno zajistit agenturně nebo z oficiálních zdrojů informace a podkladové materály o rozvratné, promilitaristické a dvojaké činnosti těchto organizací, které v AO použijeme přímo nebo v upravené formě, čímž se zvýší jejich účinnost. Diskreditace rozvratných mírových organizací se provádí jak před pozitivní částí mírového hnutí, tak před vlastní členskou základnou, která si neuvědomuje mnohdy, k čemu je zneužívána. Účelem AO je právě ukázat ve skutečném světle záměry těchto organizací, proti čemu a komu směřuje jejich činnost a komu vlastně přisluhují. (Poznámka na zdroj: Údaje této podkapitoly čerpány z konzultací a operativních materiálů 36.odbou. I. S-SNB. ).

Využití mírového hnutí v NSR k získávání rozvědných informací

Čs. rozvědka může mírové hnutí v NSR využívat nejen k realizaci aktivních opatření, ale také k získávání informací rozvědného charakteru. Skutečná masovost a široké spektrum mírových sil v polovine 80. let nabízí nové možnosti využití tohoto hnutí. Jde především o tu skutečnost, že mírové organizace získavají a shromážďují různé informace, mnohdy vojenského charakteru. To nakonec vyplývá i jejich zaměření. Jedná se o informace, které se týkají zbrojení, výstavby nových vojenských základen a dislokace stávajících základen, druhu a množství jejich výzbroje, početního stavu vojsk, jejich pohybu, různých cvičení, způsobu ostrahy a zajišřění vojenských objektů.

Pro získávání těchto informací využívají mírové organizace styků svých členů, nebo zajišťují přímé pozorování jak raketových základen a dalších vojenských objektů, tak i pohybu vojsk v prostoru a jejich dilokace. … Právě masovost mírových akcí umožňuje jeho příslušníkům “legendovaný“ přístup do takových míst, která jsou vzhledem k utajení, pro našeho operativního pracovníka nebo jednotlivce z řad agentury nepřístupná. Získávané informace jsou projednávány v samotných mírových organizacích, tak na akčních konferencích mírového hnutí a v Koordinačním výboru. Abbychom však mohli informace získávat, je nutno budovat v organizacích a orgánech mírového hnutí vhodnou agenturu, která by mohla výše uvedeným způsobem pronikat do blízkosti vojenských objektů, nebo zachycovat a předávat projednávané utajované informace. 

Vycházaje ze skutečnosti, že mírové hnutí v NSR se stalo záležitostí různých politických stran, odborů, mládežnických organizací, církevních hodnostářů, vědců, politiků atd., vytvořila se pro čs. rozvědku velmi široká báze, kde je možno typovat a získávat agenturu nejen pro operativní rozpracování a využití mírového hnutí jako takového, ale i objektů, ve kterých příslušníci tohoto hnutí aktivně působí. S rostoucí hrozbou jaderné války se do mírového hnutí zapojila i různá zájmová seskupení, včetně vědců a různých specialistů, posudzujících nebezpečí jaderné války z hlediska své profese. V tomto směru se příslušníky mírového hnutí stávají i nositelé utajovaných skutečností z různých oblastí vědy a techniky. Fakt, že se tito lidé zapojili do mírového hnutí, vytváří pro nás platformu společenského zájmu. Jejich postoje, případně účast v mírových akcích, naznačují způsob legendování kontaktu a motivaci pro získávání ke spolupráci. Při typování a dalším rozpracování agentury je ovšem nutno respektovat skutečnost, že tito lidé, především ti aktivně vystupující a funkcionáři, jsou v zorném úhlu bezpečnostních orgánů NSR.

 

pastedGraphic_3.png

Závěr diplomové práce

Zpracoval Martin Slávik.