Operácia ČAJ - aktívne opatrenie NÁDOR

Dňa 14. augusta 1989 bol vypracovaný návrh na aktívne opatrenie s krycím názvom „NÁDOR“ v rámci operácie „ČAJ“. Námet podal príslušník ⟶ I. správy FMV kpt. PhDr. Zdeněk Záliš „Meduna“ z ⟶ 47. odboru (Stredný a Ďaleký východ) pre ⟶ 36. odbor aktívnych opatrení. Po zapracovaní spresňujúcich usmernení k uskutočneniu operácie bol návrh aktívneho opatrenia nakoniec schválený až 23. októbra 1989 povereným náčelníkom rozviedky ⟶ pplk. PhDr. Vilémom Václavkom s krycím menom Kainar.   

Cieľom aktívneho opatrenia bolo prehlbovanie rozporov medzi vyspelými kapitalistickými krajinami a Čínou, konkrétne v tomto prípade medzi Spolkovou republikou Nemecko a Čínou. Podľa hegemóna – sovietskej rozviedky KGB, ktorá často „úkolovala“ satelitné spravodajské služby Východného bloku, bola v tom čase komunistická Čína protivníkom socialistických krajín strednej a východnej Európy. Ďalším sledovaným cieľom bola diskreditácia západných špeciálnych služieb v súvislosti s vtedajšími udalosťami v Číne (udalosti na pekingskom námestí Tchien-an-mena zostrenie napätia medzi Čínou a západnými krajinami). Československá rozviedka i napriek dôkladnej príprave celej akcie toto aktívne opatrenie „především s ohledem na výjimečný stav v Pekingu“ nakoniec nerealizovala. Samotná dôkladná príprava, vypracovanie falošných zásielok,  závažnosť a pripravené metódy na dosiahnutie cieľa, však poskytujú dôležité svedectvo o pripravenosti použiť metódy vedenia nekompromisnej psychologickej vojny voči akémukoľvek protivníkovi. Na rozhodnutí nerealizovať uvádzané aktívne opatrenie sa zaiste podpísal vnútropolitický vývoj v ČSSR a informácie o brutalite potlačenia študentských demonštrácii v Pekingu a následných represií v Číne.[1]

Štátna bezpečnosť predpokladala, že nepokoje v Číne boli sprevádzané rastom aktivity západných spravodajských služieb. Rozviedka prostredníctvom agenta získala informáciu, že po návšteve občana SRN Wolfganga Jagla (nar. 1949) v Číne prišlo k jeho náhlemu úmrtiu za neobjasnených okolností. Pan Jagl bol obchodným zástupcom firmy C Illies a co. a Irisu Shokai k. k. so sídlom v Tokiu. Predtým pôsobil na filiálke nemeckej obchodnej banky a v priemyselnej komore v Tokiu a tiež Pekingu, Kolíne a Viedni. Po návrate zo služobnej cesty do Pekingu v máji 1989 sa začal v Tokiu sťažovať na prudké bolesti hlavy a bol operovaný pre podozrenie z rakovinového nádoru. Nález však bol negatívny. Nakoniec bol zabezpečený jeho odborný transport do SRN na špecializované vyšetrenie. Avšak pri prevoze do vlasti zomrel. 

Štátna bezpečnosť sa rozhodla túto tragickú smrť využiť pre vlastné aktívne opatrenie „NÁDOR“. Prípravy uskutočnila tak, že ⟶ rezidentúry čs. rozviedky v Tokiu a Bonne mali v troch po sebe nasledujúcich fázach „rozohrať“ cynickú hru. V prvej fáze mala rezidentúra Tokio odoslať tzv. falsodopisy vymysleného bližšie nešpecifikovaného pracovníka čínskej kontrarozviedky, ktorý v minulosti študoval v SRN a má k Nemcom pozitívny vzťah. Vo falošnom liste, z ktorého bolo zrejmé, že pisateľ pochádza z radov čínskeho zastupiteľského úradu v Tokiu (ale v skutočnosti je to príslušník čínskej spravodajskej služby) malo byť naznačené, že existuje priama súvislosť medzi činnosťou čínskej spravodajskej služby a smrťou nemeckého občana Jagla. Falošné listy boli pripravené na zaslanie na adresu firmy Irisu Shokai k. k. v Tokiu, ďalej veľvyslanectvu SRN v Tokiu a japonským dopisovateľom časopisu Der Spiegel a novín Die Welt.

Približne týždeň po realizácii prvej fázi mala následovať fáza druhá, pri ktorej rezidentúra Tokio mala realizovať konšpiratívnym sposobom doručiť vojenskému atašé čínskeho zastupiteľského úradu v Tokiu Gao Saoxingovi  anonymný falošný list poukazujúci na čínskeho štátneho príslušníka pracujúceho v Japonsku, ktorý je zradcom a podieľa sa na koordinovanej akcii západu a ktorý „rozdúchava vášne a nepokoje“ medzi čínskym obyvateľstvom. Cieľom malo byť aj vyvolať emigráciu čínskej inteligencie na západ. Účelom tejto fázy bolo okrem iného preniesť komunikovanú dezinformáciu a „skutočnosť“, že majú zradcu vo vlastných radoch do povedomia čínskej strany. Text falošného listu bol preložený príslušníkom spolupracujúcej súčasti MV do angličtiny.

Tretiu – podpornú časť operácie mala zrealizovať rezidentúra čs. rozviedky v západonemeckom Bonne. Mala konšpiratívne vhodeniť anonymný falošný list – „upozornenie  nemeckého informátora“ priamo do schránky pana Han Zhaa, čínskeho predstaviteľa UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) v Kolíne, ktorý bol vytipovaný ako možný predstaviteľ čínskej rozviedky. Falošný list obsahoval upozornenie na možné provokácie a akcie organizované CIA v Číne v súvislosti so smrťou Wolfganga Jagla a celkovým vývojom v Číne po udalostiach na pekingskom námestí Tchien-an-men. Rozviedke išlo v prvom rade o rozoštvávanie Číny a SRN.[2]

Text falsu pre realizáciu prvej časti AO Nádor:

Vážení pánové, 

velmi mne zarmoutila zpráva o náhlém úmrtí pana Jagla. Byl to velmi kultivovaný pán, kterého jsem si sám osobně vážil pro jeho korektní přístup k čínskému lidu a pro jeho snahu nám ze všech sil pomoci. V rozporu se svým přesvědčením jsem nucen pracovat pro instituci, která je přímo odpovědná za jeho smrt i za smrt mnoha dalších lidí, kteří nechtěli nic jiného než povznést čínský lid a otevřít mu cestu k demokracii. Tak jako mnozí z nás jsem věřil, že naše reforma povede ke zlepšení života našeho lidu, že naše strana se nepostaví proti jeho zajmům tak, jako již několikrát v historii již udělala, když byla vedena klikou Mao Ce - tunga. Dnes jsem trpce zklamán a hluboce se stydím za to, že jsem byl zneužit. Práce v instituci, ve které jsem zaměstnán je cenou, kterou platím za krásné chvíle prožité během studia ve vaší zemi. Nechci a nemohu již donekonečna mlčet. Až nyní jse mi však naskytla vhodná příležitost, jak vás upozornit na tento hanebný čin, který nebyl ojedinělý a před ktorým nejsou chráněni ani další pokračovatelé, neboť v Pekingu jsou všichni pod neustálou, přísnou kontrolou. Přál bych si, aby mé upozornění alespoň částečně odčinilo můj díl viny na smrti pana Jagla.

                                                                      S úctou a omluvou
                                                                      Čchian Wan – li
                                                                     (Qian Wanli)[3]

Text  falsu pre realizáciu druhej časti AO Nádor:

Vážený pane,

neměl  jsem nikdy čest se s vámi osobně setkat, nicméně se mi jevíte jako nejvhodnější osoba pro mé upozornění. Chtěl bych vám sdělit, že v poslední době byly do naší úřadovny postoupeny informace pocházející od pracovníka vašeho velvyslanectví, které mohou a pravděpodobně také asi budou zneužity proti vaší zemi. Konkrétně jde o smrt vašeho občana NSR zaměstnaného u firmy C. ILLIES a Co., Ltd. Se sídlem v Tokiu, který byl vyslán do Pekingu se speciálním úkolem v květnu 1989. Nemůžu se smířit s tím, že smrt tohto narkomana a bezcharakterního kripla bude přičítána „činnosti“ vašich kontrarozvědných orgánů. Jagl je záminkou v celkové a důsledně koordinované spojenecké činnosti zaměřené proti Číně a prováděné jak z vašeho území, tak z třetích zemí. Na pravidelných koordinačních poradách je jednotný přístup upřesňován na konkrétní oblasti. V obecné poloze jde pochopitelně o destabilizaci vašeho vývoje. Jedním z hlavních konkrétních cílů současnosti je nové podněcování vaší studentské mládeže a mladé perspektivní inteligence k emigracím. Většina z nich bude nucena se usadit v Asii, především v Japonsku, Koreji, Thajsku a Tchajwanu a jen skutečně hodnotný výběr se dostane do Států.

Neberte moji informaci jinak, než jako přátelské upozornění člověka, který po létech došel k životnímu přesvědčení, že tyto zákulisní hry nevedly nikdy k ničemu dobrému, a který již začíná mít sočasného bláznivého světa tak akorát dost. Vážím si vaší země snad právě proto, že se vždy snažila rešit si své problémy pokud možno sama, i když někdy trochu drsnějším, svéraznym spůsobem. A tak by to na tomto světe asi mělo  být všude. 

Jako profesionál zajisté chápete, že nemohu uvést své skutečné jméno. Nebylo by vám stejně k ničemu a navíc se obávám, že tento dopis by se mohl, tak jako mnoho jiných, dostat bez vašeho vědomí do rukou přátel naší úřadovny.                                             ​

                                                             Maximilian Goetze[4]                                  

Text  falsu pre realizáciu tretej časti AO Nádor:

Pane,

jste mi dostatečně znám jako člověk, kterého je možné alespoň touto cestou informovat o přípravě nové kampaně, zaměřené proti vaší zemi. Tato akce je řízená a koordinovaná americkou CIA, která potom, co jste jí stížili podmínky její činnosti v Pekingu, chce využívat doposud méně nápadné práce spojenců, především z rad agentů BND k další destabilizaci celkové situace u vás. Jako bezprostřední záminky  má byt využito případu Wolfganga Jagla, který se při událostech v Pekingu pohyboval, a který krátce nato za záhadných okolností zemřel. Dobře jsem ho znal a nevěřím, že odpovědnost za jeho smrt nese vaše strana. Osobně nesouhlasím se zneužíváním jeho jména a volím alespoň tuto formu v naději, že tomu ještě zabráním. Celý rozsah plánovaných akcí mi znám není, budou v nich však kromě jiného ve větší míře zapojeny organizace typu Amnesty International, IGFM a další, které se specializují na lidské práva. Využívat jse bude rovněž Tibetu, který po zinscenování udělení Nobelovy ceny míru dalajlámovi je vděčným polem působnosti. Ušetřen nezůstane ani Teng jehož smrt se v rozporu s vaším tvrzením o jeho dobrém zdravotním stavu, očekává v nejbližších měsících. Pokud budu mít příležitost, ještě se ozvu. Předpokládám, že další informace budou z vaší strany vyváženy patřičnou finanční částkou. Způsob předání peněz včas oznámím, včetně částky, kterou budu požadovat.​

                                                              Wulf Lapins[5]

Autor: Lubomír Morbacher


[1] ABS, f. I.správa SNB, reg. č. 90065/257.

[2] Tamtiež.

[3] Tamtiež.

[4] Tamtiež.

[5] Tamtiež