Dokument StB o spolupráci „Bolka“

Informace o kontaktech Lecha Wałęsy s Bezpečnostní službou v letech 1970–1976

Petr Blažek

Polský Ústav národní paměti informoval 18. února 2016 o obsahu prvního ze šesti balíků dokumentů bývalé komunistické tajné služby nalezených při domovní prohlídce, která se uskutečnila 16. února 2016 večer v místě bydliště vdovy po ministru vnitra Polské lidové republiky Czesławu Kiszczakovi. Jsou mezi nimi i dokumenty vzniklé při spolupráci tajného spolupracovníka „Bolka (pod tímto jménem byl v letech 1970-1976 registrován jako agent SB Lech Wałęsa).

Vdova dokumenty nabízela za 90 000 zlotých (cca 630 000 Kč). Předseda IPN Łukasz Kamiński předal věc prokurátorovi a následně byla provedena domovní prohlídka (podle zákona o IPN musí být takové dokumenty předány do archivu, jinak hrozí sankce). V prvním balíku se nalezl podepsaný závazek, vlastnoručně podepsané směnky a rukou psaná hlášení. Tyto informace potvrzují pravdivost zprávy, kterou v roce 1981 získal pracovník StB ve Varšavě. Dokument zde publikujeme poprvé v originálním znění (v roce 2012 vyšel již polsky). V poznámkovém aparátu jsou vedle jiného přiblíženy základní biografické údaje vztahující se k období, kdy dokument vznikl.

Níže publikovaný dokument, který obsahuje informace o spolupráci Lecha Wałęsy s komunistickou tajnou službou v letech 1970–1976, je součástí kritické edice archivních dokumentů z provenience ministerstva vnitra, kterou by měl v letošním roce vydat Ústav pro studium totalitních režimů. Většina z 208 dokumentů, které jsou do této edice zařazeny, vznikla v rámci jedné z největších celostátních akcí bezpečnostního aparátu komunistického režimu v Československu. V akci „Sever“, jak zněl její krycí název, vybrané bezpečnostní složky od května 1981 do června 1984 sledovaly krizovou situaci v Polské lidové republice, monitorovaly činnost Nezávislého samosprávného odborového svazu Solidarita a polských opozičních skupin, názory polských i domácích občanů a podporovaly „marxisticko-leninské síly v Polsku“. V rámci této akce byla řada tajných spolupracovníků StB vysílána do sousední země s konkrétními úkoly. V uvedeném období StB masivně prováděla kontrolu poštovních zásilek mezi oběma státy, odposlouchávala vybraná sídla polských institucí na československém území či prováděla různé dezinformační akce namíření proti opozici v Polsku. Cílem jejich zájmu byla tak katolická církev v Polsku, která po zvolení Karola Wojtyly papežem v roce 1978 prožívala vzestup. Uvedený dokument zaslala v březnu 1981 rezidentura FMV ve Varšavě pražské centrále. Vznikl na základě rozhovoru s náčelníkem III/A správy MV brig. gen. Władysławem Ciastońem.

Dokument byl v polském překladu publikován v roce 2012 historikem Sławomirem Cenckiewiczem. 

D 1

1981, [březen], Praha. – Informace o kontaktech Lecha Wałęsy s SB v letech 1970–1976 a aktuální situaci v PLR, které uvedl náčelník III/A správy MV brig. gen. Władysław Ciastoń v rozhovoru se zástupcem FMV.

[…]1)

Informace
o některých sděleních náčelníka departamentu 3/A ministerstva vnitra
2)

 

V několika opakovaných rozhovorech náčelník departementu 3/A (na úrovni správy FMV) ministerstva vnitra PLR gen. brigády dr. Ing. Vladyslaw CIASTON3) sdělil některé údaje, které charakterizují nebo upřesňují situaci v PLR.

 K Lechovi WALESOVI4) uvedl, že se obává, aby nedošlo k vojenské pomoci socialistických zemí PLR. Jednal proto s katolickým knězem ORŠULIKEM (foneticky)5) který je jeho spojkou na římskokatolickou hierarchii. Stěžoval si mu, že ztrácí popularitu a že v SOLIDARITĚ nabývají vrchu představitelé KORu6) Jacek KURON7) a MICHNIK8). Ti – podle jeho názoru – mohou svojí činností „dát podnět ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy“.

O spolupráci WAŁĘSY s pracovníky polské Bezpečnosti CIASTOŃ prohlásil, že k získání WAŁĘSY došlo v roce 1970 v době stávek na pobřeží. Informace údajně psal vlastnoručně. Podepisoval i stvrzenky na finanční částky, které za spolupráci obdržel. Kdy spolupráce WAŁĘSY s Bezpečností skončila, CIASTOŃ neví, ale trvala ještě v roce 1976, kdy odcházel na jiné pracoviště.9) 

Pokud jde o „štáb vytvořený JARUZELSKIM10) (údajně připravuje zásah proti kontrarevolučním živlům) CIASTOŃ uvedl, že již mají vyškoleno 38 „kompanií“ složených z důchodců ministerstva vnitra PLR (jedna „kompanie“ má mít 140 osob). Další důchodci jsou získáváni a připravováni pro zásah. Vše – jak sdělil – probíhá mimo ministerstvo vnitra a je kontrolováno pouze JARUZELSKIM.

Ekonomicky je – podle CIASTONĚ – PLR „zcela na dně“. Některé závody pro nedostatek surovin „vyrábí, co se dá“. Převážně to ale jsou neprodejné věci a tak se vyrábí jen proto, „aby se mohla vyplatit mzda“. V únoru 1981 prý stávkovalo 190.000 pracujících. Došlo k 68 diverzím (úmyslné rozbití strojů a zařízení). Škody způsobené požáry z „příčin, které nejsou objasněny“ v únoru 1981 činí 162 milionů zlotých.

Podle CIASTONĚ se část kontrarevolučních seskupení připravuje na ozbrojený odpor a to jak pro případ vojenského zásahu ze strany socialistických zemí, tak pro případ, že zasáhne armáda PLR. Proto prý se ve skladech závodů, které vyrábějí zbraně, dělají opatření proti krádežím. Zbraně nesmí být skladovány na stejných místech jako munice. Neví se prý ale, jak se v případě střetu zachovají „nižší články armády a zda – podobně jako v MLR11) – nevyzbrojí kontrarevoluci“.

Soustavné útoky proti Státní bezpečnosti PLR12) prý stmelují kolektiv pracovníků a pomáhají upevňovat kázeň. Ve veřejné bezpečnosti13) je situace složitější.

Vedení ministerstva vnitra PLR – jak CIASTOŃ uvedl – bezpečnostní situaci v zemi „nezvládá“. Z neznámých důvodů byla správa vyšetřování podřízena náměstku ministra vnitra PLR gen. KRZYSTOPORSKÉMU14) (je znám svojí nerozhodností a „neschopností správně hodnotit činnost kontrarevolučních živlů“).

ABS, f. Denní situační zprávy FMV, Informace FMV k PLR, karton 2/5, 1981, Akce Sever – neuspořádáno, 2 strany A4 strojopisu.15)

Poznámky:

1) Rukou napsaná čísla jednací „SM-0016/OI-81-2“ a „KPS-00288/KM-81“ a „s. Štefaňák“. Připojeny jsou dva podpisy. Vedle jsou uvedeny datum a místo vzniku dokumentu. Uvedeny jsou zde také čísla jednací SM-003271/Z-80 a KPS-SM-001416/M-80, poznámka „Přísně tajné!“ a podpis „v.z. pplk. Dr. Konvalinka“. Vlevo je rukou napsáno „18. 8. 1980“ a připojen podpis. Vpravo je uvedeno číslo jednací SM-0079/OI-80-10.

2) III/A správa MV – kontrarozvědná část BS a organizační součást MV PLR. Existovala v letech 1979–1981. Její pracovníci se zabývali bojem s „protistátní činností“, zejména v oblasti průmyslu a zemědělství. V letech 1981–1989 působila pod názvem V. správa MV (Departament V MSW).

3) Správně div. gen. Władysław Ciastoń (1924) – funkcionář MV. polský funkcionář MV. V letech 1951–1987 pracovník bezpečnostního aparátu PLR. V letech 1979–1981 náčelník III/A správy MV, 1981–1986 zástupce náčelníka štábu MV a podtajemník v MV, 1981–1987 náměstek ministra vnitra a šéf SB. V roce 1984 ve vazbě v souvislosti s vraždou kněze Jerzyho Popiełuska, poté zbaven obvinění (opět vyšetřován po roce 1990). V letech 1987–1990 velvyslancem v Tiraně. Na dalších místech dokumentu je chyba opravena.

4) Správně Lech Wałęsa (1943) – polský dělník, odborový aktivista a politik. Pův. povoláním elektrikář. V letech 1978–1980 aktivista Nezávislého odborového svazu Pobřeží. V srpnu 1980 řídil stávku v gdaňských loděnicích, odkud byl v roce 1976 propuštěn. Spoluzakladatel a hlavní tvář Solidarity, v roce 1981 zvolen na I. sjezdu Solidarity v Gdaňsku jejím prvním předsedou. V letech 1981–1982 internován. V roce 1983 nositel Nobelovy ceny míru. Na dalších místech dokumentu je chyba opravena.

5) Správně Alojzy Orszulik (1928) – polský římskokatolický biskup. Od roku 1962 pracoval v různých funkcích v Sekretariátu Polského episkopátu. K jeho registraci SB v kategorii KTS (1977) a KO (1986–1989) blíže CENCKIEWICZ, Sławomir: Agenturne puzzle Wałęsy, In: Arcana, nr 106–107 (lipiec–październik 2012), s. 144; ŻARYN, Jan (ed.): Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuski 1982–1984. tom 1, IPN, Warszawa 2009, s. 99. 

6) Správně KSS „KOR“. Polská opoziční organizace Výbor na obranu dělníků (Komitet Obrony Robotników – KOR) existovala od září 1976. Její hlavní činností byla pomoc postiženým účastníkům dělnických protestů z června 1976 a jejich rodinám. V září 1977 se proměnila ve Výbor společenské sebeobrany „Výbor na obranu dělníku“ (Komitet Samoobrony SpołecznejKomitet Obrony Robotników“ – KSS „KOR“). Blíže k roli KSS „KOR“ při vzniku Solidarity nejnověji FRISZKE, Andrzej: Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności. Wydawnictwo Znak – ISP PAN, Kraków 2011; SKÓRZYNSKI, Jan: Siła bezsilnych. Historia Komitetu obrony robotników. Świat Książki, Warszawa 2012.

7) Správně Jacek Kuroń (1934–2004) – polský opoziční aktivista, politik, historik a spisovatel. Spoluzakladatel KOR. V létě 1980 spoluorganizátor pomoci stávkujícím. V září 1980 poradce Solidarity. V prosinci 1981 internován, 1982 odsouzen ke 2 letům odnětí svobody za údajný pokus o změnu režimu, 1984 propuštěn na amnestii.

8) Adam Michnik (1946) – polský opoziční aktivista a novinář. V roce 1976 spoluzakladatel KOR, 1977–1989 redaktor či spolupracovník nezávislých časopisů Biuletyn Informacyjny, Zapis a Krytyka. V srpnu 1980 na několik dnů zadržen, propuštěn po podepsání srpnových dohod. V letech 1980–1981 poradce Solidarity. V prosinci 1981 internován, 1982 obviněn z pokusu o svržení socialistického zřízení, ve vazbě bez soudu až do roku 1984, kdy byl propuštěn na amnestii.

9) K spolupráci Lecha Wałęsy s SB v letech 1970–1976 blíže CENCKIEWICZ, Sławomir – GONTARCZYK, Piotr:  SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii. IPN, Gdańsk – Warszawa – Kraków 2008; CENCKIEWICZ, Sławomir: Lech Wałęsa jako tajný spolupracovník s krycím jménem „Bolek“ – rekonstrukce jeho spolupráce s Bezpečnostní službou (1970–1976), In: Securitas Imperii, č. 20 (1/2012), s. 94–117.

10) Správně Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – polský voják a komunistický politik. V letech 1961–1989 poslanec Sejmu PLR, 1968–1983 ministr národní obrany, 1971–1989 člen Politického byra ÚV PSDS, 1981–1985 předseda Rady ministrů PLR, 1981–1989 I. tajemník ÚV PSDS, 1985–1989 předseda Státní rady PLR, 1989–1990 prezidentem Polské republiky. V prosinci 1981 vyhlásil v PLR výjimečný stav a postavil se do čela Vojenské rady národní záchrany (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – WRON).

11) Myšleny maďarské události v roce 1956.

12) Správně Bezpečnostní služba (Służbą Bezpieczeństwa – SB) – komunistická tajná policie v PLR, působící v rámci ministerstva vnitra pod tímto názvem v letech 1956–1990. Plnila podobné úkoly jako Státní bezpečnost v Československu.

13) Správně Občanská milice (Milicja Obywatelska – MO).

14) Správně Adam Krzysztoporski (1932) – polský funkcionář MSW. V letech 1973–1980 náčelník III. správy MSW a náčelník SB, 1980–1982 náměstek ministra vnitra PLR, 1982–1987 náměstek v Úřadu mořského hospodářství v Gdyni.

15) Dokument v polském překladu s kritickým komentářem publikoval polský historik CENCKIEWICZ, Sławomir: Agenturne puzzle Wałęsy, In: Arcana, nr 106–107 (lipiec–październik 2012), s. 132–145. 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (nar. 1973) – český historik a publicista. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů, zástupce ředitele Centra pro dokumentaci totalitních režimů.