Otevřený dopis ve věci protiprávního jednání vedení ÚSTR vůči renomovanému mezinárodnímu historikovi Dr. Aviezeru Tuckerovi

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů​
Ústav pro studium totalitních režimů
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

 

Vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás informovat, že Nezávislá odborová organizace Ústavu pro studium totalitních režimů byla oslovena americkým interdisciplinárním historikem izraelského původu Dr. Aviezerem Tuckerem v souvislosti s jeho stížností a žádostí při řešení pracovně-právního sporu.

Připomínáme, že dne 24. 4. 2019 byla v souladu ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podepsána časově omezená smlouva o spolupráci, mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (ve Vašem zastoupení) a Dr. Aviezerem Tuckerem. Předmětem smlouvy byla jeho účast (od dubna 2019 do září 2019), v zahraniční panelové skupině posuzovatelů, hodnotící činnost ÚSTR a její odbornou úroveň.

Na druhém mezinárodním setkání panelistů v květnu letošního roku byl však Dr. Aviezer Tucker Vaším zástupcem Mgr. Ondřejem Matějkou nucen k tomu, aby z evaluační komise odstoupil. Tento protiprávní nátlak odmítl a prohlásil, že se svého místa v komisi nevzdá a bude pokračovat v povinnostech člena hodnotící komise až do závěru podle smlouvy. Při tomto jednání bylo požadováno ze strany členů evaluační komise, aby náměstek ředitele ÚSTR Mgr. Ondřej Matějka provedl oficiální protokol, což Váš zástupce rezolutně odmítl. 

Jelikož Dr. Aviezer Tucker neporušil žádné ustanovení smlouvy a vedení ÚSTR nemělo žádný legální důvod a hlavně legitimní způsob jak by ji mohlo vypovědět, domluvilo se s Vědeckou radou ÚSTR, která je Vaším poradním orgánem, aby hlasovala o rozpuštění hodnotící komise. Ondřej Matějka následně zaslal členům komise doporučení Vědecké rady o rozpuštění evaluačního panelu.

Vědecká rada jejímiž členy jsou prof. Pavel Kolář, prof. Libora Oates-Indruchová, doc. Michal Stehlík a další, pak v další intenci náměstka ředitele navrhli, aby členové rozpuštěného panelu byli vedením ÚSTR následně znovu najmenováni do nového hodnotícího panelu, ovšem s výjimkou Dr. Aviezera Tuckera. 

Skutečnost, že z uvedeného jednání neexistuje oficiální protokol a vedení ÚSTR ani nezveřejňuje úřední zápisy z jednání Vědecké rady na webových stránkách zaměstnavatele (poslední je 12. jednání z listopadu roku 2018!), je dokladem komplotářského myšlení a zejména netransparentního postupu, kterým se vyznačuje jak vedení ÚSTR, tak i Vědecká rada.

V dokumentu1, v kterém byly definovány základní principy týkající se hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR, je v preambuli uvedeno, že je třeba kvalitu a odbornou činnost ÚSTR zajistit na základě „nezávislého hodnocení“. Zároveň se v něm konstatuje omezenost hodnocení ÚSTR, protože jen menší část zaměstnanců je zapojena do skutečných „vědeckých týmů“. 

Vedení ÚSTR zásadu nezávislosti porušilo prvotně tím, že intervenovalo do nezávislé práce evaluační komise, následně, aby se zbavilo jednoho jejího člena, pověřilo Vědeckou radou, která není nezávislý orgán, protože je poradním orgánem samotného ředitele ÚSTR, aby hlasovala o doporučení komisi rozpustit. 

Zásada nezávislosti byla předem porušena i tím, že členové panelové skupiny byly vybráni a jmenováni vedením ÚSTR, tedy institucí, která má být předmětem nezávislého hodnocení. Připomínáme, že například když byla v roce 2010 zveřejněna informace, že v projektu Systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích je možné porovnat diplomovou práci ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry z roku 2007 s disertační prací z roku 2013 (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta), a že rovných 41 procent diplomové práce je doslova obsaženo v disertační práci, byl to právě tehdejší rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslav Miller, který tvrdil, že Zdeněk Hazdra se „autoplagiátství nedopustil“. Právě profesor Miller byl vedením ÚSTR jmenován do evaluační komise. 

Vedení ÚSTR je příkladem dlouhodobého systému klientelismu, tj. osobních a stranicko-politických vztahů, nikoliv objektivních kvalifikací. Navenek vytvořilo fikci nezávislého posuzování činnosti ÚSTR, ve skutečnosti se ale jedná o „autoevaluaci“.

Nezávislá odborová organizace ÚSTR adresovala 7. května 2015 zaměstnavateli Otevřený dopis ve věci svobodného bádání2, v kterém kritizovala vytváření fikce, že ÚSTR je vědecká instituce. V souvislosti se zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, upozornila, že zákonodárci neměli v úmyslu zřídit nějakou specializovanou vědeckou instituci vedle nejrůznějších akademických institucí, ale ustanovili celospolečenskou instituci, která bude napomáhat společnosti „vyrovnat se s následky totalitních a autoritativních režimů 20. století“.

Fikce vědeckosti ÚSTR se prosadila z ideologických důvodů, aby se jednak oslabil „totalitární diskurs“ a vedení ÚSTR mohlo prosazovat historicky revizionistické pojetí minulosti.

Nezávislá odborová organizace ÚSTR stejně jako Odborová organizace vědeckých pracovníků ÚSTR opakovaně a dlouhodobě upozorňují na skandální skutečnost, že ačkoliv náměstek ředitele Mgr. Ondřej Matějka spojuje pojetí vědy v ÚSTR se svým jménem, nemá ani akademický titul, neprováděl významný historický výzkum ani nepublikoval práce důležitého intelektuálního významu. Není odborně kvalifikován k tomu, aby zastával vedoucí pozici v USTR.

Odborová organizace také poukázala na ideologickou praxi vedení ÚSTR, kdy ve snaze oslabit totalitární bádání se zbavuje odborníků a programově je nahrazuje revizionisticky zaměřenými osobami jako je například francouzská historička Muriel Blaive, jejíž metodologický seminář v ÚSTR musel být zrušen, protože z odborného hlediska se jednalo o fiasko. Součástí této ideologické praxe je skutečnost, že se do Vědecké rady obsazují členové jako je prof. Pavel Kolář, který publikoval ve spolupráci s ÚSTR soubor článků3, které zpochybňující totalitární koncept. Podobného zaměření jsou i práce členky Vědecké rady Libory Oates – Indruchové, která se podílela na genderově zaměřené revizionistické publikaci.4

Z podkladů, které Dr. Aviezer Tucker poskytl Nezávislé odborové organizaci ÚSTR vyplývá, že součástí konkretních sporů je právě skutečnost, že někteří členové Vědecké rady, doporučovali Dr. Aviezeru Tuckerovi, že je nutno překročit „totalitární paradigma“. Možná právě proto, že publikoval knihu The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework (Cambridge University Press 2015).5

Jediné „pochybení“ Dr. Aviezera Tuckera spočívá v tom, že postupoval podle deklarované evaluační preambule a snažil se o nezávislé hodnocení odborné činnosti instituce, za kterou jako její ředitel nesete od svého nástupu v roce 2014 plnou odpovědnost. Podle nezávislého hodnotitele došlo za posledních pět let k systematickému oslabování poslání ÚSTR, k provincializaci instituce a dysfunkční vedení ÚSTR se postupně snaží tento badatelský ústav přeměnit spíše v institut zapomnění. Tomu napomáhá skutečnost, že většina výzkumu se zaměřuje na mikro-případové studie, kvalita některých výzkumů je teoreticky velmi slabá a nedosahují mezinárodních standardů, ignoruje se relevantní literatura, chybí komparativní studie napříč totalitními státy, zejména v bývalém sovětském bloku. Vedení ÚSTR opomíjí i problém holocaustu. 

Nezávislá odborová organizace ÚSTR upozorňuje, že spor mezi vedením ÚSTR a Dr. Aviezerem Tuckerem až skandálním způsobem spíšepřipomíná„příběhy bezpráví“ z minulého století, kdy vedení ÚSTR používá typické normalizačně manipulační praktiky a protiprávní nástroje, které používaly komunistické orgány státní moci v minulosti.

Po seznámení se se stížností a s předloženou smlouvou o spolupráci mezi ÚSTR a Dr. Aviezerem Tuckerem, odborová organizace konstatuje, že ze strany zaměstnavatele došlo k protiprávnímu jednání, a to nejen v souvislosti s nezákonnou snahou vedení ÚSTR, aby renomovaný vědec „dobrovolně“ abdikoval, ale zejména v souvislosti s protiprávním rozpuštěním mezinárodního panelu, které má zabránit Dr. Aviezeru Tuckerovi vypracovat nezávislou a kritickou hodnoticí práci posuzující výzkumnou a odbornou činnost ÚSTR.

Proto v souladu se zákoníkem práce zejména §276 odst.zákona č. 262/2006 Sb. a na žádost Dr. Aviezera Tuckera žádáme osobní projednání jeho stížnosti, týkající se výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Vzhledem k závažnosti tohoto mezinárodního případu, neboť se jedná o renomovaného zahraničního vědce, rozhodla se odborová organizace pro formu otevřeného dopisu, aby i veřejnost byla informovaná o protiprávním jednání současného vedení ÚSTR.

S pozdravem

Miroslav Vodrážka
předseda Nezávislé odborové organizace ÚSTR

7. srpna 2019

 


1Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR 2008 – 2018.

2Otevřený dopis ve věci svobodného bádání Nezávislé odborové organizace ÚSTR, adresovaný řediteli ÚSTR, Zdeňku Hazdrovi, 7. 5. 2015.

3Kolář, Pavel – Pullmann, Michal: Co byla normalizace?: Studie o pozdním socialismu. Nakladatelství Lidové noviny ‒ Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

4Havelková, Hana – Oates-Indruchová, Libora (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti. SLON, Praha 2015.